Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse az Innovatív otthon Kft. (továbbiakban
Adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési elveket, politikáját, amelyet a társaság, mint
Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

2. Adatkezelő
Adatkezelő neve: Innovatív otthon Kft.
Székhelye: 1134 Budapest Váci út 47/B Ü-1

Telephelye:9700 Szombathely Fő tér 9
Adószáma: 26296355-2-41
Cégjegyzék száma: 01-09-322666
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi cégbíróság
E-mail: info@iokft.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.ebo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

3. Definíciók
3.1. Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –
közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani
lehet.
3.2. Nyilvántartási rendszer
A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
3.3. Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
3.4. Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
3.5. Címzett
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
3.6. Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve
– azonosítható természetes személy.
3.7. Harmadik fél
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
3.8. Ügyfél
Olyan Érintett, aki igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.
3.9. Felhasználó
Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, weboldalát
meglátogatja.
3.10. Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése is.
3.11. Profilalkotás
A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi
állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják.
3.12. Álnevesítés
A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön
tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
3.13. Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől.
3.14. Hozzájárulás
Az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
3.15. Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
3.16. Tiltakozás
Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
3.17. Adattovábbítás
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
3.18. Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
4. Alapelvek az adatkezelés során
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
A. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
B. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
C. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
D. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
E. az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
F. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek,
valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek
megfelelően kezeli.
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés
teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ill. a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre
arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az
Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet
tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít
számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag
az azt megadó Érintett felel.
A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülői
felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek
nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát
ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért,
hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az
Adatkezelő 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – a
szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes
szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban
meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt
rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő
felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában
nem tartalmaz, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő
bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyon illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a
szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik felek számára hozzáférhetővé teszi
az Érintett elérhető személyes adatait.
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy
a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen
a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen
elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az
Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi
tisztviselőt.
A szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek honlapjain és webáruházaiban gyűjtött
adatok tekintetében a szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, adatkezelést ebben a tekintetben
nem végez. Az így kezelt személyes adatok köréről, a kezelésének céljáról, jogcíméről és
időtartalmáról az Ügyfél, mint Adatkezelő tud felvilágosítást adni, ezen adatok
adatkezelésével kapcsolatban az Ügyfél tartozik kizárólagos felelősséggel.
5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja,
jogalapja és időtartama
5.1. A weboldal látogatóinak adatai, naplók
Az Adatkezelő a saját weboldalainak látogatása során rögzíti a Felhasználók IP címét, a
látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. Az adatokat az Adatkezelő védelmi rendszer
üzemeltetésére, hibák felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására
használja fel. Az adatokat 2 hónap elteltével törli. Az Adatkezelő saját weboldalain személyes
azonosításra alkalmas cookie-kat nem használ.
5.2. Ügyfél regisztráció, megrendelés
Az Adatkezelő termékeinek megrendelésére regisztrációt követően és regisztráció nélkül egyaránt van lehetőség. Az
adatkezelés célja és jogalapja a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások biztosítása,
kapcsolattartás az Ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és
jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató levél
küldése. A regisztráció alkalmával bekért személyes adatok a következők: felhasználónév,
jelszó, név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az Adatkezelő a
szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat előfizetői időszak lejáratát követően 5 évig tárolja,
tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igény.
A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
az adatkezelő 8 évig őrzi meg.
5.3. Hírlevél
Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az
aktuális információkról, szolgáltatásokról. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes
hozzájárulása vagy az Adatkezelő jogos érdeke és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt
adatok köre: név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat esetén
visszavonásáig, az Adatkezelő jogos érdeke esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az
érintett a hozzájárulás visszavonását, illetve a tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő
linkre kattintva gyakorolhatja, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben
kezdeményezheti.
5.4. Ügyfélszolgálat
Az Adatkezelő az Felhasználók részére ügyfélszolgálatot biztosít. A Felhasználó a
megkeresés formájától függően hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A
beérkező e-maileket, telefonbeszélgetéseket, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok
segítségével küldött üzeneteket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal
együtt az Adatkezelő rögzíti, maximum 5 évig tárolja és ezeket a szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatban használja fel.

6. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
Az Adatkezelő a kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (ún.
„cookie”-t) helyez el, amik elsődleges célja a folyamat azonosítás és a terhelés elosztás. Minden
cookie a weboldal alapvető működéshez szükséges, személyes azonosításra nem alkalmas. A
cookie a weboldal alapvető működéshez szükséges, személyes azonosításra nem alkalmas. A
cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy
a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul
veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
7. A adatkezelés módja és biztonsága
Az Adatkezelő minden személyes adatot elektronikusan kezel és tárol, személyes adatokról
papír alapú másolat nem készül.

Az Adatkezelő
köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar
jogszabályoknak és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő
adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés
esetén az Adatkezelő köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani.

8. Az adatokat megismerő személyek köre,
adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső
szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adják át.
A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése
körében az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet
együtt.
8.1. Adatfeldolgozók
Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az
Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az
adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott
személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill.
dolgozzák fel.

8.2. Külső szolgáltatók, címzettek
Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében külső adatkezelőkkel működhet együtt, azok
részére személyes adatokat továbbíthat, ezek az alábbiak. Az Adatkezelő a külső szolgáltatók
adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A. Internet Szolgáltatók Tanácsa, H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Webáruházunk a google szerverein működik.  Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

9. Az Érintett jogai
9.1. A hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatait és a rendeletben felsorolt információkat megismerje.
9.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
9.3. A törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
A. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
B. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
C. az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
A. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
B. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli
azokat jogi igények érvényesítéséhez.
9.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált
módon történik.
9.6. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos
érdeke.
10. A jogérvényesítés módja
Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a 2.
pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az
Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
11. Hatályos jog, egyéb rendelkezések
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.
Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési
tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, a Felhasználó
köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az
Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok
alapozzák meg és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges
legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.
A jelen Adatkezelési tájékoztató a tájékoztatást szolgálja, önmagában nem elegendő az
adatkezelések teljes megértéséhez. Azon kérdésekben, melyekre a jelen Adatkezelési
tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, a Felhasználó a 2. pontban jelzett
elérhetőségeken kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől.
Kelt: Szombathely, 2019 01.11
Hatályba lépés: 2019 01.11

Letöltés